Beleidsplan

Stichting de Gele Linde: Voor mensen die leven met kanker

1. Feiten over kanker

Volgens KWF Kankerbestrijding zullen er in 2030 naar schatting 11,4 miljoen mensen aan kanker overlijden. In 2008 lag dat aantal nog op 7,4 miljoen.

Sinds 2008 is kanker doodsoorzaak 1 in Nederland. Volgens de meest recente cijfers krijgt 1 op de 3 mensen in Nederland ooit in zijn leven kanker. Dit zijn 89.000 mensen per jaar, of 10 mensen per uur. Elk jaar overlijden 42.000 mensen aan kanker. Bij volwassenen komen meer dan 100 verschillende vormen van kanker voor.

Afhankelijk van het soort kanker en de uitgebreidheid van de ziekte kan de behandeling bestaan uit een operatie, bestraling, chemotherapie, hormonale behandeling, immunotherapie of een combinatie van deze behandelingen. Dankzij verbeterde behandelingsmethoden is de laatste decennia veel bereikt. Voor een aantal kankersoorten zijn daardoor de overlevingskansen aanmerkelijk toegenomen. Was kanker vroeger veelal dodelijk, tegenwoordig wordt van een chronische ziekte gesproken.

Psychosociale gevolgen van kanker
Uit onderzoek onder (ex-)kankerpatiënten blijkt dat verreweg de meesten psychische problemen ervaren. Deze problemen zijn veelal terug te voeren op het levensbedreigende en moeilijk beheersbare karakter van de ziekte. Verder heeft ongeveer 60% last van lichamelijke problemen, zoals vermoeidheid en pijn. Ongeveer de helft van de patiënten heeft relationele problemen. Verder noemt 40% problemen die samenhangen met de gezondheidszorg, zoals een tekortschietende informatie tijdens de behandeling. Tot slot ondervindt een vijfde deel van de patiënten problemen van praktische en financiële aard.

Ook blijkt dat er bij ongeveer de helft van de kankerpatiënten behoefte bestaat aan contact met lotgenoten, die hetzelfde hebben meegemaakt. Zij willen vooral hun verhaal kunnen vertellen, hebben behoefte aan psychosociale ondersteuning buiten het ziekenhuis en hebben behoefte aan informatie, groepsgesprekken e.d..

Tussen de 3 en 15 maanden na de diagnose, blijken kankerpatiënten vaker depressief. Na 8 jaar hebben de meesten zich goed aangepast aan de nieuwe situatie. Wel zijn ze angstiger om weer ziek te worden en ervaren ze beperkingen in huishoudelijke en sociale activiteiten.

De conclusie is, dat het voor de aanvaarding van essentieel belang is, dat mensen met kanker ergens terecht kunnen voor steun, troost en goede raad.
Het bieden van nazorg aan patiënten met kanker (en hun naasten), met het doel hen te leren omgaan met de ingrijpende gevolgen van de ziekte en de behandeling, blijkt zinvol.

Lotgenotencontact
Veel mensen met een diagnose kanker hebben behoefte aan hulp bij het leren omgaan met heftige emoties, boosheid, verdriet, angst en somberheid, om meer greep te krijgen op het leven of om troost te zoeken. Sommige patiënten zoeken professionele psychosociale begeleiding naast (of na) de medische behandeling. Anderen zoeken hulp in het contact met lotgenoten.

In diverse plaatsen in Nederland zijn inmiddels inloophuizen voor mensen met kanker gerealiseerd, om lotgenotencontact mogelijk te maken, zoals De Boei in Rotterdam, Inloophuis ‘Leven met kanker’ in Woerden en het Toon Hermanshuis in Sittard en Maastricht. FINK, de Federatie van Inloophuizen in Nederland, is de koepelorganisatie van inloophuizen voor mensen die leven met kanker en hun naasten en heeft zich tot taak gesteld om inloophuizen te ondersteunen.

2. Doelstelling stichting de Gele Linde

Het kost mensen met kanker vaak moeite hun leven na de diagnose opnieuw vorm en zin te geven. Erover praten helpt. Het praten met de partner, andere familieleden of vrienden kan steunend zijn, maar soms worden gevoelens en gedachten ingehouden om hen niet te belasten. Door het contact met lotgenoten leert men beseffen dat ze niet de enige zijn met deze problemen.

De Gele linde biedt op jaarbasis diverse thema avonden aan en sluit verder aan bij de landelijke thema’s waarbij kanker centraal staat. Met lotgenoten en vrijwilligers kan men praten over de vele vragen, ervaringen, angsten en emoties die kanker met zich meebrengt.

Verder werken wij nauw samen met Tom in de Buurt Boskoop.

Doelgroep
Bij de activiteiten van De Gele Linde is iedereen welkom die met kanker in aanraking is gekomen. Dit kan zijn als patiënt, ex-patiënt, partner, familie of anderszins betrokkenen. De Gele Linde richt zich primair op mensen uit Boskoop en directe omgeving.

3. Organisatievorm

Juridische structuur
De Gele Linde is een vrijwilligersorganisatie. Het initiatief is ondergebracht in een stichting met een onafhankelijk bestuur waarbij de bestuursleden en vrijwilligers betrokken zijn bij persoonlijke zorg- en dienstverlening. De stichting is opgericht voor onbepaalde tijd en draagt de naam ’Stichting de Gele Linde’ en is gevestigd in Boskoop, gemeente Alphen aan den Rijn.

De Stichting is ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel te Gouda onder nummer 28118401.

Bestuur
Het beleid en de visie worden bepaald door het bestuur. Het bestuur is verantwoordelijk voor de activiteiten en draagt zorg voor de bedrijfsvoering. Het bestuur kiest uit haar midden een voorzitter, een secretaris en een penningmeester. Besluiten worden genomen tijdens de periodieke bestuursvergaderingen. Het bestuur bestaat uit vijf leden.

4. Activiteiten

Afhankelijk van de behoefte, worden de volgende activiteiten georganiseerd:

 • Lezingen en thema-bijeenkomsten door deskundigen over relevante onderwerpen
 • Aansluiting bij landelijke activiteiten waarbij kanker centraal staat
 • Nauwe samenwerking met Tom in de Buurt

5. Kosten

Ter dekking van de kosten van de Gele Linde, wordt een beroep gedaan op subsidiegevers (fondsen en lokale serviceclubs), gemeenten, ziekenfondsen en zorgkantoren, alsmede van sponsors en donateurs (bedrijfsleven en particulieren).

6. Netwerk

Van belang is dat lotgenoten en professionals op de hoogte zijn van het bestaan van de Gele Linde. Daarom onderhoudt het inloophuis goede contacten met hulpverlenende organisaties en instellingen zoals:

 • Oncologie en Heelkunde van het Groene Hart Ziekenhuis en het LUMC
 • Huisartsen
 • Zorginstellingen, met name de thuiszorg
 • Stichting Vrijwillige Terminale ThuisZorg & Hospicehuis
 • IKM (Integraal Kankercentrum Midden Nederland)
 • KWF Kankerbestrijding
 • Patiëntenverenigingen
 • Vergelijkbare inloophuizen

Daarnaast wordt door middel van lokale radio en TV, persberichten en advertenties in de lokale dag/weekbladen, via posters, foldermateriaal en een website, de nodige aandacht op de Gele Linde gevestigd.

7. Verzorgingsgebied

Boskoop en omgeving.